15-4-2018 LỄ TẠ ƠN VÀ BÀI GIẢNG ĐẦU TIÊN CỦA TÂN PHÓ TẾ VĨNH VIỄN ĐAMINH NGUYỄN THANH QUANG