28-5-2018 CTTTHNGĐ/HN HỌP VIỄN LIÊN TẠI TƯ GIA AC CHỦ NGUYỀN QUYẾT ĐIỆP