CHA SÁNG LẬP CTTTHNGĐ CHU QUANG MINH PHÂN ƯU CHA CỐ LÊ VĂN CAOCAO 30-4-2018