Chiều Sâu Rộng và Thời Biểu Khóa Nội Dung và Liên Gia

Chương Trình Thăng Tiến                                                                     

     Hôn Nhân Gia Đình

                      Chiều Sâu Rộng và Thời Biểu

                    Khóa Nội Dung và Liên Gia

 

Mục đích của Khóa Nội Dung và Liên Gia:

      Giúp các song nguyền vững mạnh hơn về chiều sâu rộng theo Căn Tính hay Đoàn Sủng của Chương Trình. Nhờ vậy từng song nguyền Sống Gần gũi Cởi Mở hơn, người thấy mình dễ thương hơn, và mình cũng thấy người dễ thương hơn. Khi tổ chức Khóa thì dễ thêm khóa sinh hơn. Từ đó đi tới bốn mục đích thực hành sau đây:  

      I. Huấn luyện Trường Nội Dung về 1. Nhóm Kinh Thánh (Trưởng Nhóm nên là Cặp Phụ Tá TND, hoặc Chủ Nguyền, người Quý Cha trong Vùng đã biết), mong dễ mời nhiều Cha (a) đến thăm Khóa, đặc biệt lúc Khai mạc, hoặc Đồng Tế Thánh Lễ Thệ Hôn Một Đời; (b) đến Giải Tội; (c) đến diễn giải KT đúng Chủ Đề của Buổi (kính trao Tài liệu đã gạch “xanh, đỏ” làm nổi bật đặc tính của Buổi đó). 2. Nhóm Thiêng Liêng, biết truyền đạt về (a) Chầu Thánh Thể Chung (mời chừng 03 Cặp); (b) Cầu Nguyện Chung; (c) chia sẻ về Linh An... 3. Nhóm Diễn Giải, đặc biệt “Choàng Tay Chữa Lành” -giữ lâu ít là 10 giây- để Xin lỗi trong Cầu Nguyện. 4. Nhóm Tự Nói, biết “thuật” để khóa sinh tự nói ngay theo ít chữ trọng yếu. Đến giờ Tự Nói, mời lên ngay, vây quanh Bàn Thờ Thánh Giá ở giữa; trợ nguyền phía trên, khóa sinh phía dưới. Như vậy được nhiều người Xả Cõi Lòng hơn, mà ít tốn giờ, v.v.

      II. TND thực tập ngay sau khi mãn Khóa.

      III. Họp LG, HLiên Hợp Gia, HSN sao cho có chiều sâu & rộng theo Căn Tính Chúa ban.

      IV. Ý thức việc Sinh Hoạt trong CT, nhất là ở nơi có nhiều Giáo Xứ/Cộng Đoàn, để Cha và Quý Chức tín nhiệm, dễ Làm Việc Tông Đồ Song Đôi trong Hội Thánh, dễ thêm khóa sinh khi mở Khóa.

>> Một Ơn đặc biệt, đó là các song nguyền ở một số nơi CHẦU THÁNH THỂ hàng tuần, luân phiên ở nhiều Nhà Thờ. Cách thức Bộc Phát, Chạm Tay Chữa Lành, cung kính nhưng ít lệ thuộc đứng, quỳ, ngồi, v.v., đã đem lại ích lợi thâm sâu cho mình, cho Cộng Đoàn, tạo thêm Tin Cậy cho Chương Trình.

>> Có Mình Thánh Chúa trong Phòng Song Nguyền, nên mời Bái Quỳ khi vào PSN.

      Sau mỗi lần Chầu Thánh Thể, mời (1) Thờ lạy Chúa là VUA -phủ phục đầu sát nền nhà #10”; (2) Chúa là CHA -đứng, cúi đầu sâu #10”; (3) Chúa là BẠN -ngồi thanh thản, v.v.  

I. Sáng Thứ Bẩy:

8:00 – 8:45     : Ghi Danh, Điểm Tâm, v.v.

8:45 – 9:15      : Vào Phòng Song Nguyền . Chủ nguyền Chào Mừng. Cha Linh Nguyền tuyên bố Khai Mạc (LM hoặc Thừa Tác Viên Rước Mình Thánh trong Bình Thánh --không trong “Mặt Nhật”--  vào PSN. Cần dọn sẵn “Nơi Chúa Tạm Ngự” trong PSN)

9:15 – 9:45     : KT. Lk. 5: 27-32 (sách Chỉ Nam, trg. 176) [>>Cần có I.Trưởng Nhóm KT]

                          Chầu Thánh Thể “Sáng Tâm” (thay cho cầu nguyện Vào Khóa)

                          [>>Cần có II. Trưởng Nhóm Thiêng Liêng]

9:45 – 10:30  : KT. Lk. 4: 16-20 *Chúa tại Nagiarét* Trình bày về Căn Bản để Diễn Giải trong 20 phút theo Chủ Đề của mỗi Buổi (theo 1--“Cách Mới”, số 11-112; số 116-123; 2--sách Chỉ Nam, trang 16-17, và từ trg 137; 3--cần mở tiếp sách Nền Tảng Và Nội Dung; 4--sách Kiện Toàn). Ở đây lấy Buổi II “Giữa Lòng Đời” làm mẫu. [>>Cần có III. Trưởng Nhóm Diễn Giải]

10:30 – 10:45 : Nghỉ Giải lao.

10:45 – 11:30 : Thực Tập về Chủ Đề II, làm mẫu cho các chủ đề khác, qua việc Chia Sẻ Nhóm Nhỏ (3 hoăc 4 cặp); rồi Chia Sẻ Chung (Nhóm Lớn), trong bầu khí linh thánh chân thật, để Thay Đổi Đời Sống thật.

11:30 – 12:30 : Thảo luận về SỐNG Cụ Thể Chủ Đề mình Diễn Giải hoặc lắng nghe, thí dụ Chủ đề Buổi II.

12:30 – 1:30   : Ăn và Nghỉ Trưa (trễ hơn nếu bắt đầu trễ hơn).

II. Chiều Thứ Bẩy:

1:30 – 2:15    : KT. Mt. 7: 21-27 *Nghe, Làm* Cha Linh Nguyền hướng dẫn về “Cách Thức Sống Cụ Thể” của các Song Nguyền từ Gia Đình, tới trong Chương Trình, tới Giáo Xứ/Cộng Đoàn là nơi mình dự Lễ hàng tuần, nhờ vậy mình Vui hơn, các Song Nguyền Gần gũi nhau hơn, các Cha và các Quý Chức biết về Chương Trình hơn, dễ thêm khóa sinh hơn. 

2:15 – 3:15   : Chia Sẻ Chung (Nhóm Lớn) về “Cách Thức Sống Cụ Thể” như thế nào, để Cha Xứ, Hội Đồng Mục Vụ thấy các song nguyền khiêm nhường và tích cực thật, nên tin tưởng thật, Chương Trình được uy tín thật, dễ Làm Việc Tông Đồ Song Đôi thật.

3:15 – 3:35    : Nghỉ Giải Lao

3:35 – 4:45  : KT. Mk. 14: 32-42 *Vườn Cây Dầu* Mời để Tự Nói ngay [>> Cần có IV. Trưởng Nhóm Tự Nói]: Chia tham dự viên thành “Nhóm Khóa Sinh” và “Nhóm Trợ Nguyền”, rồi Mời trực tiếp Tự Nói ngay, theo các chỉ dẫn trong tài liệu “Cách Mới” về Buổi I, từ số #251 đến số #258 (đây là điểm khác biệt với “Cách Cũ” xưa).

4:45 – 6:00    : Cha Linh Nguyển Chánh Tế Thánh Lễ “Sống Cụ Thể trong Khiêm-Gần” để Chúa Vui, người vui, mình vui.

6:00 – 7:00    : Ăn và Nghỉ Chiều.

III. Tối Thứ Bẩy:

7:00 – 8:30   : KT. TĐCV. 2: 1-4 *Mọi người tề tựu... Lưỡi Lửa*

Căn Tính “Toát Hồn Khiêm-Gần” [Có KHIÊM NHƯỜNG thì dễ GẦN GŨI] khi Choàng Tay Sát Đầu nhau để Xin lỗi và Cảm ơn với lòng CẦU NGUYỆN trong lúc Diễn Giải (cặp diễn giải cũng là trợ nguyền); và trong lúc Tự Nói (khóa sinh tự nói, không phải cặp “Mời Nói”). Cặp diễn giải “Choàng tay Xin lỗi trong Cầu Nguyện” thế nào, thì khóa sinh cũng làm theo như thế khi Tự Nói. Đây là Căn Tính “ID” của Chương Trình.

**Ngoài MC (a) lúc Khai Mạc (thuộc về nghi thức), thì về Diễn Giải và Tự Nói, cần 1) MC cho Buổi I, (tối Thứ Sáu) và sáng Thứ Bẩy); 2) MC cho chiều và tối Thứ Bẩy; 3) MC cho ngày Chúa Nhật. Có 03 MC trong PSN để mỗi cặp MC nắm vững hơn chủ đề, dễ mời ngắn gọn và “có hồn” hơn, bớt tốn thời giờ hơn. Ngoài ra còn cần MC (b) trong Phòng Cana, và (c) trong tiệc Cana bế mạc Khóa. Như vậy có 06 MC cho toàn Khóa. Nếu chỉ 01 MC thì tuy cũng xong nhưng dễ độc diễn, chuyên quyền.

8:50 – 10:00 : Trình bày về Cách Thức Cầu Nguyện Chung giữa Trợ Nguyền và Khóa Sinh (1) trong khi khóa sinh Tự Nói; (2) trong hai sáng Thứ Bẩy và Chúa Nhật; (3) trong khi Chầu Thánh Thể trong PSN. Thực tập bằng cách Chầu ngay, thay “Kinh Tối”.

10:00 – 10:15 : Loan báo của BĐH.            Nghỉ Đêm

 

CHÚA NHẬT

IV. Sáng Chúa Nhật:

8:00 – 8:45    : Ăn Sáng.

8:45 – 9:00    : Vào PSN. Hát cho lắng đọng tâm hồn “Nguyện Cầu Cho Nhau” (Chỉ Nam, trg. 203).

9:00 – 9:30    : KT. Lk. 10: 1-3, 17-20 (Chỉ Nam, trg. 29)

                       Chầu Thánh Thể “Phục Vụ Song Đôi” thay Kinh Sáng.

9:30 – 10:30 : KT. Lk. 8: 43-48 *Ai đã sờ vào Tôi?* Cao điểm của việc Chia Sẻ Một Cảm Nghiệm Cụ Thể và việc Choàng Tay Chữa Lành để Xin lỗi, Cảm Ơn khi DG (20’cả lên-xuống), đưa tới Tự Nói, căn cứ trên các điểm đã trình bày về Diễn Giải và Tự Nói, như ghi trong 1.tài liệu “Cách Mới”; 2.sách Chỉ Nam; 3.sách Nền Tảng và Nội Dung; 4.sách Kiện Toàn.

10:30 – 10:45 : Nghỉ Giải lao.

10:45 – 11:45 : Tuy thực tập, nhưng lên Tự Nói thật theo CÁCH MỚI; dễ hơn “Cách Cũ” vì hình thức các Buổi giống nhau, tuy nội dung khác nhau. Nhờ vậy ít tốn thời giờ hơn mà nhiều cặp Tự Nói hơn, trợ nguyền và khóa sinh “nên một” hơn, vui buồn có nhau hơn, trong Chúa hơn.

11:45 – 1:15   : Ăn Trưa, mặc Áo Đẹp.

V. Chiều Chúa Nhật:

1:15 – 2:00   : KT. TĐCV. 16: 11-15 *...bà Lyđia...* Cốt lõi của Họp Liên Gia, Liên Hợp Gia, Họp Song Nguyền: 1)Trước tiên, mình có người và nơi để Xả Ra ẩn ức trong lòng, hay “Yếu đuối mình đang chiến đấu”, nhờ vậy mình nhẹ lòng hơn, vui hơn, dễ gần gũi bạn đời và các con hơn. 2)Từ đó, mình, vợ chồng mình dễ Phục Vụ Cộng Đoàn/Giáo Xứ hơn, đời sống có ý nghĩa hơn. 3)Khẩn thiết phải GIỮ KÍN ĐÁO điều mình nghe người khác chia sẻ.    

2:00 – 3:15    : Họp LG thật theo Cốt Lõi “ID” thâm sâu của Chương Trình (Chỉ Nam, từ trg 18).

3:15 – 3:30   : Lưu ý lại: Cần Phục Vụ Hội Thánh là Giáo Xứ mình ở, nên Cha và Quý Chức tin tưởng, dễ thêm khóa sinh mới.

3:30 – 3:45   : Cha Linh Nguyền hướng dẫn, để hợp với hoàn cảnh của nơi mình sống.

3:45 – 4:00   : Chuẩn Bị Thánh Lễ.

4:00 – 5:30  : Thánh Lễ Sai Đi “Bừng Lửa Tông Đồ Song Đôi” trong Giáo Xứ/Cộng Đoàn, nhờ vậy Chương Trình dễ thêm uy tín.

5:30 – 6:30   : Tiệc Cana. Tay Trong Tay Ra Đi Phục Vụ Tông Đồ Song Đôi (Tuỳ ý có hay không).

>>Cần thích ứng cho hợp cảnh, thí dụ Khóa Houston 7/ 23-24/ 2016, Cha Xứ Vượng, GX LaVang, mời dự Lễ CN 6:00PM, nên 4:00-5:30PM, tập thêm về “Mời trực tiếp” để “Tự Nói ngay”.

Một số điểm rất cần làm, nếu muốn Khóa ích lợi cụ thể:

--Nhân Sự: Trước Khóa đã phân chia từng cặp phụ trách từng chủ để Diễn Giải trong từng Buổi của 06 Buổi, cũng như từng Nhân Sự phụ trách từng Buổi Khóa Sinh TỰ NÓI (tuy có MỜI, nhưng mời NGAY, Tự Nói NGAY, không dài dòng, mất giờ của khóa sinh như Cách Cũ).

--Thời Biểu Học Tập TND SAU Khóa:

>>Rất cần MỞ TÀI LIỆU, nhìn vào MỤC LỤC để tìm ra phần liên hệ tới mình trong: (1) sách Nền Tảng và Nội Dung; (2) sách Kiện Toàn; (3) sách Chỉ Nam; (4) NHẤT LÀ Tài Liệu CÁCH MỚI. (5) Cũng cần mở Mục Lục hai quyển của bộ Hướng Dẫn Sinh Hoạt trong Chương Trình TTHNGĐ.

1. Trong 03 tuần sau khi Mãn Khóa: Từng Cặp Diễn Giải và Mời Tự Nói khẩn thiết cần mở các sách Thủ Bản, nhất là tài liệu Cách Mới, đọc kỹ trong CẦU NGUYỆN, đặc biệt phần mình chịu trách nhiệm; ghi các điểm chính ra giấy.

2. Ba tuần tiếp theo:

      Vợ chồng Diễn Giải cùng viết thành bài(*) theo 03 điểm a.Trình bày theo Tài Liệu khoảng 06 phút; b.Chia sẻ một truyện thật trong đời mình hợp chủ đề diễn giải, khoảng 07 phút; c.Choàng Tay Chữa Lành trong CẦU NGUYỆN để Xin lỗi Cảm ơn (choàng tay chặt trong 10 giây). Sau đó ĐỪNG NÓI GÌ THÊM, mà để Chúa Thánh Thần tác động trên người nghe. Nói Cảm ơn. Đi xuống.

(*)trao bài này (email thật tiện) cho Vị/Người hướng dẫn Khóa Nội Dung và Liên Gia, để bài sát với Đoàn Sủng “ID” Chúa Ban cho Chương Trình.

      Viết xong, nhất là khi nhận lại bài đã được tu sửa, thì vợ chồng cùng TỰ THỰC TẬP NGAY. Nếu dài hơn 17 phút thì “phải” rút ngắn lại (để có thời giờ lên xuống, cúi chào, v.v.).

--Người Mời TỰ NÓI cũng đọc tài liệu như cặp Diễn Giải ở trên, cũng tự ghi lại điểm chính của Buổi mình mời Khóa Sinh Tự Nói, như chỉ dẫn trong Cách Mới, v.v.

3. Sáu tuần sau (lâu hơn dễ “nguội”): Tổng Dượt “như Khóa thật” 1).về KT (hoặc ít ra rất cần trao phần KT chuyên biệt cho Vị đã nhận lời diễn giải về Đoạn KT làm Nền Tảng cho Buổi đó); 2).về Chầu Thánh Thể chung*, Cầu Nguyện chung, Linh An,...; 3).về Diễn Giải, và 4).khẩn thiết cần tổng dượt về Tự Nói, vì đây là phần quan trọng nhất, là đặc điểm “ID” của Khóa, v.v.

>>Xin nhớ: *Thực tập cả việc Chầu Thánh Thể chung: Hướng dẫn trợ nguyền một bên, khóa sinh một bên, Suy Tôn KT..., Tự Nói trước MTC, v.v. 

      Các Vị/Người dự tổng dượt đều THẨM ĐỊNH (ghi lên giấy, có mẫu gợi ý trong sách Nền Tảng và Nội Dung, trang 189-194; sách Kiện Toàn, trang 127-130 **các sách này viết trước khi có các vấn đề như hiện thời, nhưng nét chính yếu là đúng**). Cần thẩm định về các ưu khuyết điểm thuộc Nội Dung và Hình Thức của mỗi diễn viên khi Diễn Giải, Tự Nói, Cầm Thánh Giá, micro, giấy lau mắt, và của người bắt câu Hát Ngắn tạo Bầu Khí Chúa Thánh Thần tác động, v.v.

      Nên tổng dượt 02, 03 lần.

      Ba tháng trước khi mở Khóa, cần tập lại trong cầu nguyện để rút ưu khuyền điểm chót, THẨM ĐỊNH trên giấy như trên.◙

 

 

Hai việc cần thiết:

1). Tài liệu mỗi người mang theo trong Khóa Nội Dung và Liên Gia: (1) Sách Tân Ước; (2) Sách Chỉ Nam; (3) Đeo Huy Hiệu Bảng Tên; (4) Có giấy bút ghi chép.

2). Tham dự viên là: (1) Khoảng 15 cặp chủ tâm học tập để DG và MTN; (2) toàn thể Ban Điều Hành; (3) Các Liên Gia Trưởng, LG Phó của từng Liên Gia; (4) Các Song Nguyền Thiện Chí muốn sâu rộng hơn theo Cốt Lõi của Chương Trình để Vui hơn, Gần gũi hơn, Phục vụ phấn khởi hơn trong “Khiêm-Gần”. Tổng cộng có thể 30, 50, hoặc 70 người tham dự... tuỳ theo đáp trả Ơn Chúa Thánh Thần.