Phân Ưu cùng Cha Sáng Lập và Tang quyến - Vũ Tiến Xuân & Bạch Yến.

Chúng con Thành Kính Phân Ưu

cùng Cha Sáng Lập và Tang quyến,

 

Nguyện xin Thiên Chúa,

sớm đưa Linh hồn Cụ ANNA CHU THỊ SÁU

về hưởng Hạnh Phúc Thiên Đàng,

Và an ủi Cha Sáng Lập cùng toàn thể Tang quyến trong lúc đau buồn này.

 

TM - CT/ TTHNGĐ Sydney, Úc Châu.

 

Chúng con,

Vũ Tiến Xuân & Bạch Yến.