LỜI NGUYỆN TÂM HUYẾT Linh Mục Sáng Lập Gửi Đến Khóa Lúc Khai Mạc 25/02/2011

(Xin đọc lớn trước khi Đấng Bản Quyền tuyên bố khai mạc Khóa. Người đọc có thể là Vị tuyên bố khai mạc, hoặc Chủ nguyền hay người thay thế):

Lạy Chúa là Tình Yêu, con Tạ Ơn Thánh Gia   cho có những Đấng và những anh chị thay thế con để tiếp tục tổ chức Khóa, giữ vững Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, làm chứng nhân cho “Yêu thương Gần gũi bằng Việc làm”, trên Nền tảng “Khiêm nhường Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, Sửa lỗi, Tha lỗi”.

      Con thành tâm khẩn nguyện để Ban Tổ Chức và Trợ Nguyền NHÌN LẠI TÌNH YÊU Qua Việc Tích Cực CHẦU THÁNH THỂ trong NHÀ BÊTANIA, và quý anh chị khóa viên NHÌN LẠI TÌNH YÊU Qua Việc Tích Cực “XẢ CÕI LÒNG” trong Phòng Song Nguyền. Tất cả chúng con đều “Cáo Mình mà không cáo người” như đọc trước khi dâng Thánh Lễ. Mỗi người cần “Cứu mình khỏi chết đuối trước khi cứu người”.

      Nhờ việc NHÌN LẠI TÌNH YÊU CỦA CHÚA VỚI CON, và TÌNH YÊU CỦA CON VỚI NGƯỜI KHÁC, nhất là với Bạn Đời, xin cho con thêm Hồn Tông Đồ Song Đôi, để loan truyền Tình Yêu Chúa, theo Lời Nguyện Tắt cả ngày cuối Khóa: “Cho con hướng về người thứ III, là ruột thịt trong nhà và cả nhân loại”. Amen.

 

           

 Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J.

(Trích lại từ sách CHỈ NAM, tái bản, trang 269)