Liên Lạc Mua Sách

1. AC. Chu Quang Chàng & Vân-Điền

     1609 Deluca Dr.,

     San Jose, CA. 95131 USA

     (408) 453 – 0727 (nhà)

     (408) 881 – 3746 (cell)

     Email: cchu1609@yahoo.com

      Hoặc: peterminhc@yahoo.com

2) AC. Hồ Đắc Dũng&Kim-Anh

    11 Monte Cristi St.,

    Maple , ON., L6A 3H9 CANADA

    (905) 417 – 8071

    (647) 282 - 3236

    Email: theresa_vu_ont@yahoo.com

3) AC. Chu Quang Huy&Yên, VN.

    Email: huyentrang3001@yahoo.com

    (08) 3916 – 1612 (nhà)

    090 – 745 – 1395 (cell)

4) AC. Vũ Tiến Xuân&Yến, Australia

    Email: vutienxuan@optusnet.com.au

    (02) 9728 – 3194 (nhà)

    0410 698 – 268    (cell)

    (Anh chị Xuân&Yến ở Sydney)

Hoặc

    AC. Nhơn&Vang Đinh

    Email: dinhthivang@gmail.com

    (03) 9325 1149 (nhà)

    0425 737 553 (cell)

    (Anh chị Nhơn&Vang ở Melbourne)

5) AC. Nguyễn Hải Trường&Thay Danmark

    2512 2709 (nhà)

    3216 8058 (cell)

    Email của anh Trường: haitruongn2000@yahoo.dk

    Email của chị Thay:      giakiemdk@yahoo.com

6) AC. Kiên&Tâm Japan

    Email: kientamtokyo@gmail.com

    0337908920 (nhà)

    09083307310 (cell)