Trường nội dung


 Trường Nội Dung (TND) là Lõi Tuỷ để truyền đạt Đoàn Sủng
hay “ID – Identity” của
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình (CT/TTHNGĐ) 
qua Khóa Căn Bản (KCB), rồi các Khóa khác.

Để tới Mục đích “Yêu thương Gần gũi bằng Việc Làm”, trên Nền tảng “Khiêm nhường Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, Sửa lỗi, Tha lỗi”, ở đây nêu lên ít điểm cần thiết về TND:

 1. Ý nghĩa TND và Liên hệ theo Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành:
 2. TND là một nhóm người (a) đã dự KCB; (b) đã tích cực sinh hoạt trong CTít là từ 03 năm trở lên. (c) Cặp/nhóm này đã được huấn luyện theo Tài liệu của CT, liệt kêtrong Mục V ở dưới; (d) được Cha Linh Nguyền sở tại chấp thuận để chịu trách nhiệmvề nội dung của Khóa.

Mọi học tập để thay đổi về tâm lý đạo đức đều do nội dung hay “ID” của CT, qua việc Diễn giải và Mời Xả Cõi Lòng trong KCB. Rồi qua Họp Liên Gia và Họp Song Nguyền, là hai sinh hoạt chính của CT, để Nối Dài hay “Giữ Lửa”Bừng Lên từ KCB.

 1. Nếu có nơi mời, thì TND ở địa phương hay ở trung ương cần thể hiện “Hồn Tông Đồ Song Đôi”, bằng cách đi mở Khóa ở đó. Nếu không mở Khóa thì TND vô ích và CT cũng vô ích.Mở Khóa ở nơi cũ và ở nơi mới, chưa có CT.
 2. Người mời để mở Khóa ở một địa sở là Cha Xứ hay Cha Quản Nhiệm, hay Vị/Người được uỷ nhiệm. CT hoàn toàn kính trọng Giáo quyền sở tại, theo Giáo Luật quy định về Đoàn thể CGTH.
 3. Mỗi Khóa mang số thứ tự từ thuở đầu.Nay (2/2015) là Khóa thứ 627.Lấy số Khóa từ lmsl. Sau này, để biểu lộ “nên một” (Jn. 17: 11), sẽ luân phiên giữa Hải ngoại và Quê Nhà, 05 năm một lần. Do việc Thánh Mẫu yên ủi các tín hữu ở La Vang, mà nhiều năm trước, lmsl đã nhờ Cha Phaolô Nguyễn Luận, TLN/Huế và Giám Nguyền TND/TQ, sẽ cho số Khóa. Lmsl còn cho số Khóa trong 05 năm tới. Tiếp theo là Cha Phaolô. Thứ III là Cha TLN/HN, rồi Cha TLN/TQ, hay Vị do các Ngài uỷ nhiệm, v.v.
 4. Cha Linh Nguyền, Ban Điều Hành, và Trường Nội Dung.
 5. Là Đoàn thể CGTH thì phải theo đường lối của Hội Thánh. Vậy Chương Trình ở bất cứ cấp bậc nào, Giáo Xứ, Cộng Đoàn hay Trung Ương, đều cần có Cha Linh Nguyền (thường là Cha Xứ hay Cha Quản Nhiệm, v.v.). Trường Nội Dung là thành phần của Chương Trình nơi liên hệ, nên nằm trong mà không biệt lập ra ngoài Ban Điều Hành trực thuộc.
 6. Là một linh mục, thì đã cần được đào tạo nhiều năm về Kinh Thánh, Thần học,Tu đức, Mục vụ, v.v.Vậy nếu Ban Tổ Chức mời một linh mục chưa dự Khóa và ngài chấp nhận, rồi trao tài liệu, thì có thể chưa sát với Đoàn Sủng “ID” của CT, nhưng hướng dẫn trong Khóa là chính đáng, thí dụ 20 phút Kinh Thánh làm Nền Tảng cho mỗi Buổi, v.v. Không có linh mục thì không có Khóa, vì cần Thánh Lễ, Bí Tích Hòa Giải, cần Linh Nguyền Toàn Khóa, v.v. Đôi khi có luật trừ, nhưng luật chung là chính.
 7. Về giáo dân, (xem phần I.1 trên) để là thành viên của TND, ngoài việc được Cha Linh Nguyền chấp thuận (một cặp cũng như cả TND), thì cặp đó cần khiêm nhường và tích cực học tập (nhấn mạnh chữ “tập” vì đặc tính của CT là “làm” cụ thể, không lý thuyết trừu tượng), lúc đó mới có thể “Diễn Giải” (lấy đời sống mình mà “giải” ra, “diễn lại cụ thể”điều mình đã sống, đã xin lỗi, nên vui hơn). Từ đó đi tới phần chính yếu của Khóa, là Mời khóa viên Tự Xả Cõi Lòng, để cũng thay đổi cùng với mình, tức là cũng cảm nghiệm thấy Vui hơn vì Gần gũi hơn, từ Gần Chúa đến gần người, qua xin lỗi, cảm ơn.
 8. TND có tính cách chuyên môn, nên như xác nhận ở mục I.1, không thể hấp tấp là thành viên trong TND. Nhưng nếu đã ở lâu trong TND, thì dễ cho mình thông hiểu hơn…Lúc đó cần đến Nền Tảng của Chương Trình là Khiêm Nhường “Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, Sửa lỗi, Tha lỗi”. Khẩn thiết theo gương Chúa không tội mà chết cho tôi là kẻ có tội, nên dầu tưởng mình không lỗi, thì vốn thành thật Xin lỗi, để Chúa vui, người vui, và mình vui. Nhờ việc cụ thể này, mình được sống trong Gần gũi, Tin Cậy Cởi Mở, trong “nên một”(cf. Jn. 17: 11).
 9. Khi vì ích lợi cho tha nhân vàChương Trình, thì dầu muốn nghỉ cũng tiếp tục làm trong TND. Còn khi tế nhị hay khó khăn cho CT hoặc Cha Linh Nguyền, thì cần theo gương Thánh Gioan Tiền Hô “Người phải lớn lên, còn tôi phải hạ xuống – He must increase, but I must decrease” (cf. Jn. 3: 30).

Trường Nội Dung các nơi.

 1. Lý tưởng là mỗi nơi đều có TND, tuy hầu như không thể. Nhưng thực tế là sau ít Khóa ban đầu, lmsl đã không làm một mình, mà “Trao Ra”,tập cho người khác Diễn giải hay Mời Xả Cõi Lòng khi có thể. Vậy TND đã hình thành từ xưa. Riêng năm 2014, Quê Nhà VN đã tự mở lấy trên 30 Khóa. Hải ngoại đã tự mở nhiều Khóa ở Sydney Úc châu, ở nhiều nơi Hoa Kỳ, như Orange, San Jose, Atlanta, Norcross, GA., Charlotte, N.C., Greenville, S.C., v.v.; hoặc tự túc hầu hết như ở Toronto Canada, ở Miền New England, hoặcở Houston, v.v.
 2. Một ngoại lệ, đó là anh chị Hoàng Duy Tân&Bích-Sơn: Anh đã đi mở Khóa, đi huấn luyện TND cho nhiều nơi ở nhiều quốc gia, cả Quê Nhà. Lmsl đã mời anh làm “Phụ Tá Nội Dung” từ xưa. Anh ít hơn lmsl mấy tuổi, nhưng nơi nào cần anh như trước, thì mời anh tiếp tục.
 3. Trường Nội Dung Trung Ương Hải Ngoại (TND/TƯ/HN)

[thích ứng thì áp dụng được cho TND/TQ/VN].

 1. Vì nhiều nơi không thể có TND, nên cần nơi khác giúp, mà nơi chính là TND/TƯ/HN. Đã có TND này, đã mở nhiều Khóa ở nhiều nơi. Nay kiện toàn để ích lợi hơn.
 2. TND/TƯ/HN kính trọng các TND địa phương. Nếu được mời, thì cộng tác để kiện toàn, mà không thay thế bất cứ việc gì mà TND sở tại có thể làm.
 3. TND/TƯ/HN giúp kiện toàn bằng cách: (a) Mở Khóa vì địa phương chưa có CT; ngay trong Khóa đầu này, cần chỉ dẫn bao nhiêu có thể, mong địa phương làm được bất cứ việc gì; (b) Huấn luyện TND cho địa phương, thực tế là chỉ dẫn từng cặp, từng việc “được tới đâu hay tới đó”, điều mà lmsl hay anh Hoàng Duy Tân luôn thực hiện; (c) Sáng kiến tuỳ theo thực tế, miễn sao giúp được một cặp/các cặp Gần gũi nhau HƠN, Khiêm nhường HƠN, dễ “Choàng Tay trong Cầu nguyện để Xin lỗi, Cảm ơn nhau HƠN”, như vậy là giúp Khóa được kết quả HƠN, là đào tạo TND từng bước qua thực hành; v.v.
 4. Nếu TND sở tại tự mở Khóa cho mình hay cho nơi khác, thì (a) ngoàicác Cha Linh Nguyền và BĐH liên hệ ra, cần biểu lộ sự hợp nhất “nên một” (Jn. 17: 11), bằng cách trao đổi với (b) lmsl khi sống [lmsl sẽ thông báo với (c)]; rồivới (c)–Cha TLN/HN, –Chủ Nguyền/HN, và–TND/HN.
 5. Tài liệu cần học tập để là Thành viên trong TND:

Trong 30 sách lmsl đã xuất bản, có 09 sách là Thủ bản của CT/TTHNGĐ, gồm 06 sách bằng tiếng Việt, và 03 sách bằng tiếng Anh. Các sách đều có đề cập tới TND, như:

 1. Sách Nền Tảng và Nội Dung của CT/TTHNGĐ: (a) Phần III về Kinh Thánh, trang 281-366; (b) Phần IV về Diễn Giải, trang 367-530; (c) Phần V về Mời Tự Nói để Xả Cõi Lòng, trang 531-696. Không thể bỏ được hai Phần đầu về Nền Tảng của CT và về Cách Tổ Chức KCB.

     Sách này thật thiết yếu vì là “Nền Tảng và Nội Dung” của CT. Có người đã nghiền ngẫm rách “bẩy cuốn tất cả” (anh Hoàng Duy Tân).

 1. Sách Kiện Toàn CT/TTHNGĐ: Nếu không đọc nghiêm túc trong Cầu nguyện, thì giống như không biết các Tu Chính của Hiến Pháp, nên đã sai lệch khi áp dụng Hiến Pháp, sai lệch khi Diễn giải hay Mời Xả Cõi Lòng.
 2. SáchHướng Dẫn Sinh Hoạt trong CT/TTHNGĐ: Quyển I về (a) Nội Quy của CT/TTHNGĐ, từ trang 17; (b) Đoàn Sủng (tu sửa) của CT, từ trang 33; (b) Mục đích và Phương Pháp Chia Sẻ trong CT, từ trang 99; (c) Quyển II về “Nội tâm Trợ nguyền”, từ trang 603.
 3. Sách CHỈ NAM CT/TTHNGĐ, đặc biệt (a) Kinh Hôn Nhân Gia Đình, trang 11, và Kinh Đoan Nguyền Phục Vụ, trang 12; (b) Khuôn Vàng Thăng Tiến, trang 15-17; (c) Phần IV: Tổ Chức KCB, từ trang 105; (d) Phần V: Mời Tự Nói để Xả Cõi Lòng, từ trang 133; (e) Phần VI: Chầu Thánh Thể trong Khóa, từ trang 160.
 4. Sách Hồi Ký TÌNH YÊU THĂM THẲM rất cần, nếu muốn tìm hiểu về–Diễn tiến để có Kinh Hôn Nhân Gia Đình, Kinh Đoan Nguyền Phục Vụ, và Huy Hiệu Tình Yêu (từ trang 76); –Những Khóa “Nắng Mưa” ban đầu ở Hoa Kỳ, Canada (từ tr. 165), hay ở–Úc châu vàÂu châu (từ tr. 187);–Khóa Đầu Tiên ở Quê Nhà (từ tr. 267); –Việc trong Khóa #394 ở Nhật Bản (trang 386);–Tình Khúc “Nưu – Rô”, hay Chữ Ký của Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II trên Huy Hiệu của CT và sự khuyến khích của Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương khi là Đức Ông Chánh Xứ ở New Orleans, LA. (từ tr.188);–Các liên hệ tới Đức Ông Francis Phạm Văn Phương, như Khóa #100 ở Atlanta (từ tr. 176), có anh chị Quyết&Điệp, anh chị Bảo&Phước, anh Nguyễn Quang Vinh, v.v. lo các việc; nơi khác chép lại Văn Thư của ĐÔ (trang 338);–Việc “Không Đạo đi Khóa, rồi Vào Đạo”…(trang 251); –vân vân.
 5. Tài liệu CÁCH MỚI về Diễn Giải và Mời Xả Cõi Lòng trong KCB.

[đã thích ứng để thành tài liệu “Cách Mới” riêng ở Quê Nhà]

(a) Đây là Tài liệu “Bừng lên Sức Sống Mới”. Dễ làm HƠN; tốn ít thời giờ HƠN; khóa viên và trợ nguyền gần gũi thâm sâu HƠN khi cùng Chầu Thánh Thể, v.v.

(b) Lmsl chăm chú tự sửa sai trong mấy chục năm mới cô đọng thành“Cách Mới” này. Tài liệu dày hơn 04 trang, nhưng thật là “Tân Trang” (không dám so với “Tân Ước” kẻo phạm thánh, nhưng mong liên tưởng này giúp hiểu CÁCH MỚI rất khẩn thiết để tốt HƠN trong Khóa).

 1. Còn có các Khóa sau KCB, (a) như Khóa Tu Nguyền (sách HDSH, tr. 537), Khóa Đoàn Sủng (tài liệu rời), v.v. Để tiến triển hơn, mong TND các nơi, đặc biệt TND/TƯ/HN Cầu nguyện, nghiên cứu, và tích cực tổ chức. (b) Ngoài ra, Vị/Cặp nào thấu suốt nội dung lõi tuỷ hay “ID” của CT, thì sau khi cầu nguyện và bàn thảo, có thể đưa ra Khóa khác để làm nổi bật Mục Đích “Yêu thương Gần gũi bằng Việc Làm”, trên Nền Tảng “Khiêm nhường Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, Sửa lỗi, Tha lỗi”, qua Phương Pháp “Ý chí Cảm nghiệm Cụ thể, để Thay đổi Đời sống, bằng cách Khiêm nhường Nói Ra Một Yếu đuối Mình đang chiến đấu”, nhờ vậy tạo thành Bầu Khí “Tin Cậy, Cởi Mở” trong gia đình, đoàn thể, xã hội, và trong Giáo Hội (cf. sách “Chỉ Nam”, tr.15). (c) Mở bất cứ loại Khóa cao cấp nào, cần bàn hỏi với Cha LN sở tại, với lmsl khi còn sống, rồi với Cha TLN/HN, với Chủ nguyền/HN và TND/HN.

** ƠN CHÚA là “Tài Liệu” trên hết! Không thể là thành viên của TND nếu thiếu CẦU NGUYỆN trong Khiêm nhường. Thành khẩn xin CẦU NGUYỆN, KHIÊM NHƯỜNG CẦU NGUYỆN.

 1. Danh sách Trường Nội Dung Trung Ương Hải Ngoại

(Cập nhật khi cần để ích lợi hơn. Dĩ nhiên VN có người riêng):

1) Anh Chị Song Nguyền Giuse Phạm Văn Quyết & Anna Nguyễn Thị Điệp.

2) Anh Chị Song Nguyền Luca Phạm VănKiên & Têrêsa Nguyễn Thị Nga.

3) Anh Chị Song Nguyền Giuse Đặng Văn Kiếm & Têrêsa Nguyễn Uyên-Phương.

4)Anh Chị Song Nguyền Giuse Đinh Quang Anh & Têrêsa Hà Thanh-Thuỷ.

5) Anh Chị Song Nguyền Giuse Trần Xuân Phúc & Lucia Hồ Thị Mộng-Thu.

6) Anh Chị Song Nguyền Phaolô Nguyễn Hữu Trứ & Têrêsa Bùi Thị Thiên-Hương.

7) Anh Chị Song Nguyền Giuse Chu Văn Quý & Maria Hoàng Thị Tuyết-Mai.

8) Anh Chị Song Nguyền Phêrô Phạm Đình Chính & Maria Bùi Thị Kim-Phượng.

9) Anh Chị Song Nguyền Antôn Hoàng Duy & Maria Vũ Nga.

 • Thao Thức -Hy Vọng:

Không mở Khóa thì không ích lợi cho ai, không làm “Tông Đồ Song Đôi trong Hội Thánh”. Không Họp Liên Gia, Họp Song Nguyền sau Khóa, thì phai mờ Đoàn Sủng “ID” của Chương Trình là GẦN GŨI qua VIỆC LÀM. Có “thương yêu gần gũi bằng việc làm” khi thường xuyên “Choàng Tay trong Cầu nguyện, để Khiêm nhường Xin lỗi – Cảm ơn”. CT sống hay chết tuỳ thuộc vào mỗi song nguyền thực hành việc “lõi tuỷ” là Cầu Nguyện để Khiêm nhường Xin lỗi – Cảm ơn này.

(*)Nhan đề này là TRƯỜNG NỘI DUNG, không thêm “Toàn Quốc VN” hay “Trung Ương Hải Ngoại”, vì tất cả căn cứ trên Giáo Luật về Đoàn thể CGTN, và trên Đoàn Sủng “ID” của Chương Trình TTHNGĐ. Do đó, với đôi chút thích ứng theo thực tế, tài liệu này cần thiết cho Chương Trình ở Hải Ngoại cũng như ở Quê Nhà.

Tin Cậy nơi Ơn Phù Trợ của Thánh Gia, Giêsu – Maria-Giuse,

Xác Nhận trên đây về Trường Nội Dung có hiệu lực từ ngày ký.

Thứ Tư Lễ Tro,

Ngày18 tháng 02, 2015

chaMinh-chuky

Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J.

Sáng lập Chương Trình TTHNGĐ

Bellarmine College Prep.

960 W. Hedding St.,

San Jose, CA. 95126, USA.

Cell: 408 646 0921

Email: peterminhc@yahoo.com