LAS VEGAS: KHÓA ĐẦU NĂM #626 Ngày 16, 17, 18 /01/ 2015