LOS ANGELES: KHÓA #603 Ngày 5, 6, và 7 Tháng 12, 2014