Tâm Tình Song Nguyền

Ðâu có tình yêu thương, ở đấy có Ðức Chúa Trời
Ðâu có lòng từ bi, ở đấy có ân sủng Người.
Ðâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi
Ðâu ý hiệp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.